Privacybeleid

In het privacybeleid van Praktijk Marije Hoof kunt u lezen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Praktijk Marije Hoof dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het persoonlijke contact met Praktijk Marije Hoof of via de mail/Whatsapp.

Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / mobiel nummer

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Privacybeleid op de nota

 • Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens:
 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

Waarom is dat nodig?

Praktijk Marije Hoof heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk orthomoleculair advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Praktijk Marije Hoof bewaart jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de orthomoleculaire behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkmarijehoof.nl

Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Praktijk Marije Hoof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 0629481885 of via info@praktijkmarijehoof.nl

Meer informatie over het privacybeleid

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Praktijk Marije Hoof  kun je contact opnemen met ons via telefoonnummer 0629481885 of via info@praktijkmarijehoof.nl

Voor meer informatie over het privacybeleid kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/